Algemene voorwaarden voor lidwording

 

Déze algemene voorwaarden voor lidwording bij de feitelijke vereniging SF47 zijn een uittreksel uit de statuten van de vereniging waar de artikelen in kwestie van toepassing zijn op lidmaatschap/lidwording. Hiernaast bestaan ook de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en het privacybeleid van SF47, beschikbaar onderaan elke pagina van de website. 

ART 3.1 – KANDIDATUUR TOT AANSLUITING BIJ SF47

Elke natuurlijke persoon kan een aanvraag bij de vereniging indienen om lid te worden. Zij hebben de rechten en plichten welke in de statuten en interne reglementen van de vereniging worden omschreven.

Deze kandidaatstelling gebeurt door het verstrekken van persoonsgegevens en betaling via Paypal of overschrijving. Door het stellen van deze daden verklaart de kandidaat zich akkoord met de alle statuten en reglementen van de vereniging, die via eenvoudige procedure opvraagbaar zijn. Algemene voorwaarden voor lidmaatschap zijn op de website beschikbaar.

Het bestuur beslist waar nodig zonder verdere motivatie over het al dan niet toelaten van een kandidaat. “Lid worden” geeft op geen enkel mogelijke manier recht tot inspraak in het bestuur van de vereniging.

ART 3.2 – FINANCIELE RECHTEN

De aangeslotenen hebben geen recht op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, weze het in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. Het bestuur kan discretionair beslissen over afwijking van deze regel, hiervoor dienen echter alle bestuurders aanwezig te zijn.

ART 3.3 – START & BASIS VAN LIDMAATSCHAPPEN

Lidmaatschap is vastgelegd in verschillende vormen, zoal beschreven op de pagina “lid worden“. Lidmaatschap bedraagt minimaal 10 EUR.

ART 1.5 – BASISBEGINSEL

Een basisbeginsel van de vereniging is een positieve en constructieve houding van al haar leden ten opzichte van de andere leden, bestuursleden en derden. Respect voor elkaar is een fundament van de vereniging. Het bestuur zal dan ook niet tolereren dat leden zich verlagen tot ongewenste, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, rascistische of discriminerende uitspraken, zij het mondeling of schriftelijk onder welke vorm dan ook, binnen alle aspecten relaterend tot de vereniging. Welke uitspraken of gedragingen hieronder vallen, wordt geval per geval door het bestuur bepaald.

Leden (=zij die zich aansloten bij SF47) die zich niet aan bovenstaande houden zullen het toegang tot de vereniging ontzegd worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur voor bepaalde of onbepaalde tijd. Zij zullen hiervan op de hoogte gesteld worden volgens de door het bestuur best geachte communicatieweg. Indien van toepassing wordt een (resterende) lidgeld of abonnementsgeld hierbij in geen enkel geval terugbetaald.

Elke aangeslotene heeft de plicht misbruiken en wantoestanden te signaleren aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht bij onduidelijkheid een onderzoek in te stellen. Het bestuur wil de fans aanmoedigen tot samenwerking op een constructieve wijze en verwelkomt opbouwende kritiek. Aanhoudende negatieve, afbrekende opmerkingen  of houding of gedragingen zal gezien worden als ongewenst en kwetsend met bovenstaande beschreven gevolgen.

ART 3.4 – OPVRAGING STATUTEN EN/OF INTERNE REGLEMENTEN

Leden kunnen op eenvoudige manier deze statuten bekomen. Hiertoe zendt men een voldoende gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde brief naar de zetel van de vereniging. Interne reglementen en algemene voorwaarden voor lidmaatschap, zijn openlijk beschikbaar op de website.

Personen die deze statuten (en eventuele interne reglementen) opvragen hebben de plicht omissies of fouten hierin in eerste instantie te signaleren aan het bestuur via e-mail of brief naar de zetel van de vereniging.